Наші публікації

Наукові публікації викладачів кафедри за 2019 рік

Статті в міжнародних наукометричних базах даних Scopus

Borys I. Palamar, Volodymyr V. Proshkin, Nataliia P. Volkova, Oksana О. Rezvan, Lidiia P. Tkachenko. Preparation content updating of future dentists to professional interaction. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 9 cz II. / ALUNA Publishing P. 1809 – 1814. Польща, Варшава.

Alona Prykhodko, Oksana Rezvan and Nataliia Volkova. Use of web 2.0 technology tool educational blog in the system of foreign language teaching. CTE 2018: 6th Workshop on Cloud Technologies in Education. Kryvyi Rih National University. Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2019.

Статті в зарубіжних виданнях

Приходько А. М. Языковая подготовка иностранных студентов на основе мобильных технологий. «Дайджест педагогических новаций» : Альманах. – Алматы, 2019. Вип. 7, с. 54-58. Казахстан, Алматы.

Приходько А. М. Науково-технічна лексика у системі викладання мови країни навчання іноземним студентам закладів вищої освіти технічного профілю. Vedecky medzinarodny recenzovany zbornik. Vysokoškoiska edukacia pre digitainu spoločnosť a v informačnej spoločnosti (2. Časť; Vždelavanie; zručnosti a trh prace, 2019). – Košice 2019. С. 176-180. Словаччина, Кошице.

Статті у фахових виданнях (Україна)

Резван О. О. Рефлексія процесу атестації майбутніх державних службовців з української мови. Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків, НТУ «ХПІ», 2019, № 1, С. 80-89.

Долгопол О. О. Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019, №2 (65), С. 79-85.

Долгопол О. О. Удосконалення навчально-методичного забезпечення віртуального інформаційного середовища з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 2019. Вип. 69, С. 61-65.

Кір’янова О. В. Удосконалення ціннісного підходу до навчання й виховання у вищій школі. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. –Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип.174, С. 202-206.

Кір’янова О.В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. –Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип.182, С. 70-75.

Тєлєжкіна О. О. Гра звуком в українській поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. –Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 51, С. 188–196.

Тези доповідей

Долгопол О. О. Медіа-технології як засіб формування комунікативних компетентностей студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Пріоритетні напрями розвитку науки : матеріали ХХVІІІ Міжнародної інтернет-конференції (18 березня 2019 р.). – Вінниця, 2019. ч. 3, С. 55-57; електронний ресурс: el-conf.com.ua.

Долгопол О. О. Навчально-виховні можливості екскурсії у роботі з іноземними студентами під час вивчення лексичного матеріалу за обраним фахом. Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 травня 2019 року), Київ : КНУ імені Т. Шевченка. 2019. Електронний ресурс.

Долгопол О. О., Більченко Т. Ю. Дослідження рівня сформованості комунікативних компетентностей студентів технічних ЗВО. Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення : матеріали ХV Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів і молодих науковців (16 травня 2019 р.), секція 1 «Магічний світ прикладних мовознавчих проблем». – Миколаїв : НУК. 2019. С. 20-23.

Долгопол О. О., Кір’янова О. В. Упровадження елементів проблемного навчання на заняттях з української мови як іноземної. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – Харків : ХНАДУ, 2019. С. 221–225.

Золотарьова І. М., Пономарьов О. С. Проектная культура преподавателя в контексте профессионально-педагогической деятельности. Людина віртуальна: нові горизонти. Збірник наукових праць : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 березня 2019 року). – Монреаль: СPM «ASF», 2019. С. 61-64.

Кір’янова О. В. Взаємозв’язок комунікацій та інновацій у роботі педагога вищої школи. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 лютого 2019 року). – Київ : ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2019. С. 67–70.

Тєлєжкіна О. О. Просаподосис як лексико-синтаксичний засіб інтенсифікації поетичної оповіді. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : Центр філологічних досліджень 2019. С. 98–101.

Приходько А. М. Прийоми мнемотехніки у системі викладання мови країни навчання іноземним студентам. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства : збірник наукових праць. Міжнародний науково-методичний семінар, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. С. 83-90.

Монографії

Приходько А. М. Колективна монографія / Моргунова Н. С., Божко Н. М., Приходько А. М., Семененко І. Є., Уварова Т. Ю. Сучасні проблеми психолого-педагогічного супроводу навчальної діяльності іноземних студентів. Розділ «Особливості формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах». Харків : Вид-во Іванченко І. П., 2019, 180 с.

Навчальні посібники

Резван О. О., Моргунова Н. С., Кір’янова О. В. Практикум із психології : навчальний посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019, 156 с.

Приходько А.М. Навчальний посібник до практичних занять із мовної підготовки іноземних студентів. Пишемо науковий проект. Харків: ХНАДУ, 2019, 75 с.

Публікації викладачів зі студентами

Долгопол О. О., Більченко Т. Ю. Дослідження рівня сформованості комунікативних компетентностей студентів технічних ЗВО // Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення: матеріали ХV Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів і молодих науковців (16 травня 2019 р.,), секція 1 «Магічний світ прикладних мовознавчих проблем», Миколаїв : НУК, 2019, С.20-23.

Публікації студентів

Волошенко А. В. Дослідження комунікативної особистості сучасного студента // Молодь в науці: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали інтернет-конференції, ХТЕІ КНТЕУ, 23 березня 2019 р., секція 9 «Сучасні аспекти іноземної, юридичної та психологічної комунікації в умовах ведення міжнародного бізнесу». Х. : ХТЕІ КНТЕУ, 2019, С. 279-280.

 


На сайті 36 гостей та 0 користувачів